Schenking ten behoeve van de eigen woning

Schenking ten behoeve van de eigen woning

Schenken in verband met een ‘eigen woning’, Daarvan is sprake als iemand jou een geldbedrag schenkt dat je gebruikt voor de koop, bouw of verbouwing van je huis. In deze blog kijken wij naar de minder gebruikelijke situaties. Bijvoorbeeld voor het geval een lening die is aangegaan voor de eigen woning wordt kwijtgescholden of aan de kwijtschelding van de koopsom bij de overdracht van een woning. Dat heeft veel weg van een schenking, maar is het dat ook? En zo ja, kan dat belastingvrij?

‘Eigen woning’. Wat is dat ook alweer?

Een ‘eigen woning’ is de woning waarin je woont en waarvan je de eigenaar bent. Onder ‘woning’ wordt ook begrepen: een flat of appartement. Verder kan een woonboot of woonwagen als ‘woning’ worden aangemerkt. Een woning die je huurt of verhuurt, is géén ‘eigen woning’!

Éénmalige belastingvrije schenking

Iedereen tussen de achttien en veertig jaar kan – in verband met de eigen woning – éénmalig belastingvrij een schenking ontvangen van maximaal € 100.800. Sinds kort geldt dat ook voor iemand die nog een schenking ontvangt op de dag dat hij of zij veertig wordt. De vrijstelling is ook van toepassing als niet degene die de schenking ontvangt, maar zijn of haar (fiscale) partner aan het leeftijdsvereiste voldoet.

Kwijtschelding lening eigen woning belastingvrij mogelijk

Tot voor kort was het onzeker of een kwijtschelding van een lening die in verband met de aankoop van een eigen woning is verstrekt ook kan worden aangemerkt als een belastingvrije schenking. De schenker (degene die heeft kwijtgescholden) heeft immers niets daadwerkelijk betaald. Inmiddels is die onzekerheid weggenomen. Bovendien kan een kwijtschelding van een bestaande lening of schuld die is ontstaan in verband met de verkoop van een eigen woning die ‘onder water’ stond óók kwalificeren als een belastingvrije schenking.

Eigen woning in het buitenland

De vrijstelling voor de eenmalig verhoogde schenking is in beginsel alleen van toepassing op een eigen woning in Nederland. Onder zekere voorwaarden is de vrijstelling echter ook van toepassing als de schenking wordt gebruikt voor een eigen woning in het buitenland.

Meer weten? Vraag het je notaris!

Meer weten? Broekema Notaris vertelt je er graag meer over. Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Erven, verklaring van erfrecht en verdelen

Erven, verklaring van erfrecht en verdelen

Verklaring van erfrecht of executele

Na een overlijden vragen banken en andere instellingen vaak om een bewijs wie erfgenaam of executeur is. Zo’n bewijs kan de notaris in een verklaring van erfrecht of verklaring van executele afgeven.

Wij zoeken voor u uit of er een testament bekend is bij het Centraal Testamentenregister. Daarnaast informeren wij bij gemeenten naar de naaste verwanten. Aan de hand van deze informatie kan worden vastgesteld wie erfgenaam is van de overledene. Het is ook mogelijk dat iemand in het testament benoemd is tot executeur om de zaken te kunnen afhandelen. In dat geval geven wij aan die persoon een verklaring van executele af.

Als meerdere personen erfgenaam zijn kan ook via ons een volmacht worden geregeld, waarna de afwikkeling door één van de erfgenamen mogelijk is. Natuurlijk moet die dan na afloop rekening en verantwoording aan de andere erfgenamen afleggen.

Ingeval er een minderjarige erfgenaam is zijn er speciale wettelijke regels van toepassing en dient de kantonrechter ook te worden betrokken bij de afwikkeling.

Aangifte erfbelasting en/of complete begeleiding afwikkeling erfenis

Als u hulp nodig heeft bij de verdere afwikkeling van de erfenis zorgt Broekema Notaris daar ook voor. Op bijna alle gebieden die komen kijken bij de afwikkeling van de erfenis zullen wij u kunnen helpen. Ook in een situatie waarin u geen tijd heeft of mogelijkheden ziet om de nalatenschap af te wikkelen kunnen wij alles voor u regelen. Ons werk is er namelijk volledig op gericht u te ontzorgen.

Mochten er te veel gevoeligheden of zelfs wantrouwen tussen de erfgenamen bestaan, dan kunnen wij als onafhankelijke derde een goede rol vervullen en leiden wij de zaak in goede banen.

Na het in kaart brengen van wat er allemaal tot de erfenis behoort werken wij de lopende zaken af. U wordt door ons gedurende de afwikkeling natuurlijk op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Wij verzorgen ook voor u de aangifte erfbelasting en de bijbehorende correspondentie met de belastingdienst.

Bij de complete afwikkeling van de nalatenschap wordt er tenslotte een rekening en verantwoording door ons opgemaakt met een akte van verdeling. Als er onder de erfgenamen nog een minderjarige is of als er zich in de erfenis een onroerende zaak of aandelen in een B.V. bevinden, gebeurt de vastlegging of de verdeling van de erfenis verplicht bij notariële akte.

Contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema of Sandra van Koeveringe. Desgewenst komen we graag bij u thuis langs, zonder extra kosten in rekening te brengen.

Echtscheiden of beëindiging samenwoning

Wanneer u uw samenwoning wilt beëindigen of wanneer u van echt gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap gaat ontbinden, is er vaak reden om het gemeenschappelijk vermogen te verdelen. Dat geldt bij een huwelijk zowel voor mensen die in een (beperkte) gemeenschap van goederen zijn getrouwd als voor degenen die huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt. Vaak hebben zij ook een deel van het vermogen gemeenschappelijk.

Echtscheiden of beëindiging samenwoning

Eigen woning of aandelen in B.V.

Als tot het gezamenlijk vermogen een eigen woning of andere onroerende zaken behoren, moet de verdeling bij de notaris plaatsvinden. Ook de verdeling van aandelen in een B.V. moet in een notariële akte worden geregeld.

Natuurlijk kan bij het opstellen van de akte van verdeling ook het overige gehele vermogen worden verdeeld. Afspraken over de wijze van een eventuele uitkoop van de ex-partner of bijvoorbeeld afstand van het recht op elkaars (bijzonder) nabestaandenpensioen worden ook in de akte van verdeling vastgelegd.

Aanpassen testamenten

Wij bekijken ook samen met u wat er gebeurt als u kom te overlijden. Vaak is er ook aanleiding om een testament te maken als u er nog geen had of juist uw bestaande testament te wijzigen.

Contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema.

Testament

Of u een testament nodig heeft is een persoonlijke vraag. Wij leggen u uit wat er gebeurt als u geen testament heeft en wat de wet dan voor u geregeld heeft. Daarnaast bekijken wij samen met u wat u door het maken van een testament kunt regelen. In een testament kan onder meer worden vastgelegd wie wat uit uw nalatenschap gaat ontvangen en wie de zaken gaat regelen als u er niet meer bent. Via een testament kunt u zelfs een een goed doel aanwijzen als uw erfgenaam.

Testament

Wel of geen kinderen

Als u kinderen heeft of een kind gaat krijgen kan dit ook een reden zijn om een testament te maken.

Zeker voor ongehuwde partners is dit erg van belang. Als u namelijk niets heeft geregeld is uw kind uw enige erfgenaam en krijgt hij of zij uw vermogen, uw partner doet dan niet mee. Als u testamenten maakt met uw partner zal er waarschijnlijk ook een samenlevingscontract gemaakt moeten worden.

Maar ook voor gehuwden met kinderen heeft de wet niet alles geregeld en zijn er genoeg redenen om wel een testament te maken. Overigens is het zo dat als u getrouwd bent en geen kinderen of testament heeft, bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot diens familie al het vermogen erft. De familie van degene die als eerste is komen te overlijden blijft dan met lege handen achter.

Door het maken van een testament beschermt u uw partner. Hoe ver die bescherming precies gaat, hangt af van uw wensen.

De erfenis privé houden

Via een testament kunt u ook regelen dat uw vermogen niet naar de “koude kant” vererft bij scheiding. U bepaalt namelijk dat uw erfenis buiten de gemeenschap van goederen van de echtgenoten blijft en niet gedeeld hoeft te worden met een partner.

Advies op maat

Juist omdat een testament zo persoonlijk is, is elke akte die wij maken toegesneden op uw situatie. Wij geven u graag een advies op maat!

Wijzigen of herroepen

Een testament kan overigens altijd worden gewijzigd of worden ingetrokken.

Ook voor een intrekking is de notaris nodig. Van de herroeping of het nieuwe testament wordt door ons mededeling gedaan aan het Centraal Testamentenregister, zodat altijd te achterhalen is of er een testament is gemaakt.

Digitale kluis

Op digitaal gebied heeft u waarschijnlijk wel al een grote hoeveelheid verschillende wachtwoorden en inlogcodes aangemaakt. Op bijvoorbeeld facebook en andere sociale media heeft u misschien ook wel gegevens staan.

Voor u is een digitale kluis een aantrekkelijke optie. In deze kluis kunt u de inloggegevens van al uw accounts en uw belangrijke documenten veilig opslaan. U heeft zelf altijd toegang tot deze kluis. U kunt op ieder gewenst moment inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen en wachtwoorden terugzoeken. U heeft al uw belangrijke gegevens op een veilige plaats bij elkaar.

Uw erfgenamen kunnen vervolgens bij uw overlijden uw profielen op internet verwijderen. Dit voorkomt dat sociale netwerk websites nog jarenlang verjaardagsherinneringen naar uw contacten sturen.

Wij kunnen u behulpzaam zijn dit op de meest veilige manier te realiseren.

Contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema. Desgewenst komen we graag bij u thuis langs, zonder extra kosten in rekening te brengen.

Voogdij en bewind

Het kan gebeuren dat u en uw partner komen te overlijden en u nog kinderen jonger dan 18 jaar heeft. Heeft u voor deze situatie geen testamentaire regeling, dan wijst de kantonrechter een voogd aan. Wie dat wordt is vooraf niet duidelijk.

Voogdij en bewind

Voogdij

Als u zelf wilt bepalen wie voor uw kinderen gaat zorgen en wie hen gaat opvoeden kunt u zelf een voogd benoemen door een testament te maken. Eventueel kunt u ook denken aan een opvolgende voogd. De taak van de voogd stopt als uw kind 18 jaar wordt en volwassen is.

Bewind

Uw kinderen gaan bij uw overlijden waarschijnlijk wel vermogen van u erven en het kan zijn dat u het beheer van dat vermogen niet aan de door u benoemde voogd wil overlaten. Speciaal voor dat vermogensbeheer kunt u dan een bewindvoerder benoemen.

Ook kan het zo zijn dat u het beheer over het vermogen van uw kinderen langer wilt laten doorlopen dan tot hun 18e verjaardag, zodat zij alleen in overleg met de bewindvoerder over het vermogen kunnen beschikken. Het bewind kunt u dan laten doorlopen tot bijvoorbeeld hun 25e verjaardag.

Contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema.

samenwonen, trouwen of registeren als partners

Als u gaat samenwonen of al een tijdje samen woont, doet u dat misschien al een poos zonder contract. Misschien twijfelt u of u wilt samenwonen of juist wilt trouwen. Daarnaast heeft u ook nog de mogelijkheid om u bij de gemeente te laten registreren als partners. In de wet is voor gehuwden en geregistreerd partners al veel geregeld, voor samenwonenden is dat niet het geval en dan moeten de zaken voor u onderling wel echt goed geregeld zijn.

Samenwonen, trouwen of registeren als partners

Samenlevingscontract

Denkt u eens aan uw nabestaandenpensioen of wilt u dat de gezamenlijk aangekochte woning voor uw partner blijft? Hoeveel erfbelasting moet er betaald worden?

Genoeg reden dus waarom een contract of zelfs in aanvulling daarop een testament handig of zelfs noodzakelijk is.

Huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Als u besluit te trouwen of uw wilt registeren als partners en u rechtstreeks naar de gemeenteambtenaar gaat om elkaar het ja-woord te geven, regelt de wet dat u in een beperkte gemeenschap van goederen gehuwd of geregistreerd bent. Is dat echter wel uw bedoeling?

Misschien heeft u wel en onderneming of gaat u een onderneming starten en wilt u risico’s uitsluiten. Het kan ook zijn dat een van u beiden meer vermogen heeft dan de ander of misschien heeft u wel al kinderen uit een eerdere relatie.

In al deze gevallen kunt u in overleg met ons huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden laten maken.

De keuze tussen een wettelijke beperkte gemeenschap van goederen en huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden kunt u het beste maken vóór dat u bij de gemeenteambtenaar staat.

Wijziging huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden

Natuurlijk kunt u ook tijdens het huwelijk nog huwelijksvoorwaarden maken of tijdens het geregistreerd partnerschap nog partnerschapsvoorwaarden maken of wijzigen. In dat geval moet vaak ook de (beperkte) gemeenschap van goederen verdeeld worden, waarbij geldt dat voor elk te verdelen soort goed de wettelijke regels gevolgd moeten worden.

Maatwerk

Het klaarmaken van dergelijk akten is maatwerk en hoe de akte er dan precies uit komt te zien, hangt helemaal af van wat u wilt.

Contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema.

Schenken en estateplanning
Veel schenkingen kunnen zonder tussenkomst van de notaris worden vastgelegd. Dat is onder andere het geval als u via uw bankrekening geld overmaakt. Maar als u bijvoorbeeld geld wilt schenken aan uw kinderen zonder het echt kwijt te raken, is een akte bij de notaris verplicht.

Schenken en estateplanning

Schuldig erkennen uit vrijgevigheid

Schenken bij een notariële akte wordt schuldigerkenning uit vrijgevigheid genoemd en is eigenlijk een schenking en lening tegelijkertijd. U gaat als ouder namelijk het aan uw kinderen geschonken geld van hen teruglenen. In de akte staat dan hoeveel rente u aan uw kinderen betaalt en wanneer de lening opeisbaar is.

Uitsluitingsclausule

U kunt ook bepalen dat het geschonken bedrag bij een echtscheiding van één van uw kinderen nooit bij de ex-partner van uw kind terechtkomt.

Lijfrentecontract en goed doel

U kunt uw vermogen ook schenken aan een door u uitgezochte goede doel instelling. In de wet aangeduid als een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI).

Als zo’n instelling door de fiscus als ANBI wordt aangemerkt, hoeft er geen schenkingsbelasting te worden betaald. Wij leggen voor u in een lijfrentecontract vast dat u voor een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een schenking doet aan de instelling. U heeft jaarlijks voor uw inkomstenbelasting aangifte recht op aftrek van het jaarlijks geschonken bedrag. Dat is voor u ook voordelig.

Estateplanning

Wanneer u wilt u zorgdragen voor vermogensoverheveling aan uw kinderen vooruitlopend op uw overlijden en daarbij zo min mogelijk belasting wilt betalen, krijgt u bij ons in een persoonlijk gesprek advies over de erfrechtelijke en de fiscale aspecten van uw situatie.

Wij stellen voor u een schenkingsplan op. Meestal gebeurt dit in combinatie met een testament.

U kunt ook bepalen dat uw erfenis bij een echtscheiding van één van uw kinderen nooit bij de ex-partner van uw kind terechtkomt.

Belastingaangifte

In beginsel is er altijd belasting verschuldigd bij een schenking, maar soms is een beroep op een vrijstelling mogelijk. Wij verzorgen voor u ook de belastingaangifte.

Contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema. Desgewenst komen we graag bij u thuis langs, zonder extra kosten in rekening te brengen.

Vereniging of stichting
De keuze tussen het oprichten van een vereniging of stichting is afhankelijk van welk doel u wilt bereiken. Wilt u in een verenigingsverband samen iets bereiken of doet u dit al? Sport, muziek, toneel, politiek of levensbeschouwing: ieder doel kan een reden zijn om een vereniging op te richten. Bij de oprichting van een stichting komt al gauw een ideëel doel kijken, waarbij het krijgen van subsidie mede van belang kan zijn.

Vereniging of stichting

Vereniging

U kunt via ons een vereniging oprichten of de statuten van een bestaande –niet bij notariële akte opgerichte– vereniging in een notariële akte laten vastleggen. Zonder notariële akte heeft een vereniging namelijk geen volledige rechtsbevoegdheid. De vastlegging van de statuten van de vereniging bij de notaris akte levert dat wel direct op. Een vereniging heeft in elk geval leden en een bestuur. De statuten regelen de verhouding tussen die beide organen. Om persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur te voorkomen wordt de vereniging ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Stichting

Een stichting kan alleen maar geldig worden opgericht bij notariële akte. In de akte worden de statuten vastgelegd, waaronder de naam, de plaats van vestiging en het doel van de stichting. Een stichting heeft geen leden, wel is er een bestuur dat altijd eindverantwoordelijk is. Ook bij de stichting is het nodig deze in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, het bestuur is dan niet persoonlijk aansprakelijk.

Good corporate governance

Ook buiten het ideële gebied speelt de stichting een belangrijke rol op bijvoorbeeld de gebieden van maatschappelijk welzijn, gezondheidszorg en woningbouwbeleid. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden, ook wel Good Corporate Governance genoemd, neemt hier de laatste jaren een steeds grotere plaats in.

Contact

Of het nu een stichting of vereniging betreft: bij ons krijgt een persoonlijke behandelaar die samen met u invulling op maat geeft aan uw wensen. Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema.

Bedrijfsoverdracht en opvolging
Met dank aan Autohuis Joel Groningen.
Als u gaat stoppen met uw onderneming en u heeft daarvoor een koper gevonden, of als u iemand heeft gevonden wiens bedrijf u wilt kopen, is het voor beide partijen van groot belang dat de aansprakelijkheden en verplichtingen nauwkeurig worden omschreven. De betaling van de koopsom moet zeker worden gesteld, maar ook is het van belang inzicht te hebben in de rechten en de plichten van de over te nemen onderneming. broekema.nielsen voert voor u, voordat de overname plaatsvindt, een groot aantal controles uit. Zo gaan wij onder andere na of de verkopende partij wel tot de overdracht bevoegd is. In de akte van overname van de onderneming nemen wij garanties en verdere afspraken op over bijvoorbeeld de overdracht van het bedrijfspand, huur- overeenkomsten, overname van inventaris, personeel, administratie en goodwill. Ook kunt u bijvoorbeeld denken aan een concurrentiebeding. Het vastleggen van de diverse afspraken en garanties gebeurt in nauw overleg met u en uw (fiscaal) adviseur.

Bedrijfsoverdracht en opvolging

Bedrijfsopvolging regelen via testament of bij leven

Als u iemand heeft gevonden aan wie u uw bedrijf kunt overdragen, bijvoorbeeld uw zoon of dochter of misschien een werknemer uit het bedrijf zelf, kunt u de opvolging laten vastleggen in een testament. Bij een testamentaire regeling van de opvolging kunnen tegengestelde belangen tussen de opvolger en uw erfgenamen voor problemen zorgen, maar het is natuurlijk altijd beter iets geregeld te hebben. U kunt de opvolging ook al bij leven regelen. U bent dan zelf actief betrokken bij de uitvoering van de overdracht aan uw opvolger.

Fiscaal gunstige regeling

Als wij een regeling bij leven of een regeling bij testament voor uw opstellen, letten wij erop dat er waarborgen zijn voor onder meer de continuïteit van uw onderneming waarin de opvolger ongestoord kan werken, maar ook bekijken wij voor u dat er een fiscaal gunstige regeling voor de overgang van toepassing is.

Certificering van aandelen en stichting administratiekantoor

Als aandeelhouder van uw B.V. kunt u ook een regeling maken om de continuïteit van uw onderneming bij uw overlijden te garanderen. De zeggenschap op de aandelen geeft u dan aan uw beoogde bedrijfsopvolger, terwijl u de winstrechten aan uw (andere) erfgenamen, bijvoorbeeld uw kinderen, geeft. U als aandeelhouder draagt uw aandelen met het stemrecht over aan een speciaal daarvoor door u opgerichte stichting. In ruil voor uw aandelen krijgt u certificaten van aandelen. Het dividend wordt in zijn geheel uitbetaald op de certificaten die aan u of later aan uw erfgenamen toebehoren. De stichting heeft daarnaast een bestuur dat het stemrecht op de aandelen uitoefent. U bent als eerste de bestuurder van uw stichting, maar u bepaalt ook wie na u als bestuurder gaan deelnemen in het bestuur. Zo voorziet u in de opvolging.

Vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi)

Als er na de verkoop van een onderneming of een dochtermaatschappij een (besloten) vennootschap met liquide vermogen overblijft kan het aantrekkelijk zijn een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) te vormen. Hiermee kan voorkomen worden dat het jaarlijkse rendement in de vennootschap wordt afgeroomd met vennootschapsbelasting.

Contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema.

Onderneming starten
Met dank aan Slagerij de Buurderij, Henk Warners, Noordlaren.

In het Nederlands recht zijn er naast de B.V. en N.V. diverse andere ondernemingsvormen waarin u uw bedrijf kunt uitoefenen: onder meer de eenmanszaak, de vennootschap onder firma, de maatschap, de commanditaire vennootschap en de coöperatie. De keuze hoe u uw onderneming gaat uitoefenen is een persoonlijke keuze, afhankelijk van uw situatie.

Onderneming starten

Maatschap of vennootschap onder firma

Als u samen met een andere zelfstandig ondernemer werkt kunt u kiezen voor een maatschap of een vennootschap onder firma. Een maatschap is mogelijk voor een beperkt aantal beroepen.

Bij de vennootschap onder firma geldt dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn. Iedere vennoot is met zijn privé-vermogen geheel aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, ook als de verplichtingen door een andere vennoot zijn aangegaan. Mocht de vennootschap onder firma failliet gaan, dan gaan de vennoten ook failliet. Voor de vennoten kan het nodig zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen, zodat privé vermogen kan worden veilig gesteld.

De samenwerking tussen de vennoten kan goed worden vastgelegd in een contract. Denk hierbij aan bepalingen over ieders inbreng, de verdeling van de winst en over ieders bevoegdheid om namens de vennootschap onder firma te handelen. Ook is het maken van afspraken over ziekte en vakantie mogelijk. Over ontbinding van de samenwerking of de voortzetting van de onderneming, bijvoorbeeld bij overlijden, en over de financiële afwikkeling dient ook te worden nagedacht.

broekema.nielsen is u graag van dienst om invulling te geven aan al deze afspraken. Ook dragen wij zorg voor de inschrijving van de onderneming bij de Kamer van Koophandel.

Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma. Bij een commanditaire vennootschap bestaan er twee soorten vennoten: de beherende en de commanditaire vennoot (‘stille vennoot’). De beherende vennoot is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsschulden. Dit geldt niet voor de commanditaire vennoot.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Besloten vennootschap en naamloze vennootschap

Meestal wordt een B.V. of N.V. opgericht vanwege fiscale motieven, maar ook het feit dat de onderneming gevoerd wordt door de B.V. of N.V. is een belangrijk motief. U bent namelijk alleen nog voor uw ingebrachte kapitaal aansprakelijk en niet in uw privé vermogen. U neemt deel in het kapitaal van de vennootschap en bent de aandeelhouder.

De oprichting van de B.V of N.V. komt tot stand bij notariële akte waarin de statuten zijn opgenomen. De aandelen die de oprichter bij de oprichting krijgt, moeten worden volgestort in geld of natura. In het laatste geval is dit vaak een al bestaande onderneming.

Aandeelhouderscontract

Als u met meerdere aandeelhouders in een B.V. deelneemt, kan het van belang zijn om tussen de aandeelhouders een overeenkomst te sluiten. In deze overeenkomst worden nadere afspraken opgenomen welke niet in de statuten van de B.V. staan. De afspraken die kunnen worden vastgelegd betreffen bijvoorbeeld het aanbieden van aandelen ingeval een aandeelhouder arbeidsongeschikt raakt en de vaststelling van de koopsom van de aandelen. Ook kunt u denken aan een zogenaamd concurrentiebeding of hoe het stemgedrag van de aandeelhouders in bepaalde situaties moet zijn in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Als u een B.V. wilt starten maken wij de akte helemaal op maat voor u en uw organisatie. Ook dragen wij zorg voor de inschrijving van de B.V. bij de Kamer van Koophandel.

De registratie van de eigendom van de aandelen moet worden opgenomen in het aandeelhoudersregister. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de directie van de betreffende vennootschap, maar wij maken deze registratie voor u in orde.

Digitale kluis

Voor u als ondernemer is een digitale kluis een aantrekkelijke optie. In deze kluis kunt u de inloggegevens van al uw accounts en uw belangrijke documenten, zoals jaarstukken van de accountant, veilig opslaan. U heeft zelf altijd toegang tot deze kluis. Op ieder gewenst moment kunt u inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen en wachtwoorden terugzoeken. Al uw belangrijke gegevens hebt u op een veilige plaats bij elkaar. Wij kunnen u behulpzaam zijn dit op de meest veilige manier te realiseren.

Contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema.

Eigen woning en financiering

Wanneer u een nieuwe woning gaat (laten) bouwen, een bestaande woning gaat kopen of een financiering nodig heeft door het geven van een hypotheek, stellen wij een leveringsakte en/of een hypotheekakte voor u op. Wij verrichten als notariskantoor in dit kader meer dan 25 wettelijk verplichte werkzaamheden voor u.

Eigen woning en financiering, maak kennis met Broekema Notaris

Broekema Notaris concept

Voordat wij u stukken toezenden krijgt u de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek. Het doel van dit gesprek is u te informeren over de te volgen procedure om de woning in uw eigendom te verkrijgen en/of uw woning met een hypotheek te bezwaren; daarnaast inventariseert onze jurist, samen met u, uw persoonlijke situatie.

De ervaring leert dat de werkelijke behoefte van de klant soms anders is, dan waar hij in eerste instantie aan dacht. De jurist bespreekt dan ook, samen met u, de vervolgstappen die nodig zijn om u een onbezorgd en plezierig woongenot te laten ervaren. Voor nu en in de toekomst.

Wij doen een uitgebreid onderzoek naar de juridische status van partijen en de woning.

Uitsluiten risico’s

Kortom wij sluiten mogelijke risico’s voor u uit!

Als sluitstuk volgt een zorgvuldige aktepassering met ruime aandacht voor de evaluatie van de procedure voorafgaand aan het passeren van de akte(n) en een laatste controle van praktische zaken, zoals de overdracht van de sleutels, de feitelijke status van de woning, het checken van de offerte, enzovoorts.

Behalve de controle van de juridische afspraken en de fiscale aspecten van de koop en financiering, wordt het betalingsverkeer tussen partijen door ons volledig begeleid. Deze begeleiding verloopt volgens strenge richtlijnen.
Bij een koop is de verkoper hierdoor verzekerd van de ontvangst van de koopsom en de koper weet dat hij eigenaar wordt zonder dat er nog verplichtingen van de verkoper op de woning rusten.

Contact

Indien u meer informatie of een offerte wilt, kunt u contact opnemen met Arntine Bethe.

Mijn geld mijn leven

De eigen bijdrage voor de zorg thuis of opname in een zorginstelling roept  veel ongeruste vragen op zoals:
“Moet ik nu mijn eigen huis opeten?” of “Wat gaat mij dit straks dan allemaal kosten?”.

Uw geld en de oude dag, financiële uitbuiting

Wij helpen u graag in een persoonlijk gesprek om samen met u te bekijken of het nodig en gewenst is in uw situatie iets te regelen.

Het onnodig doen van schenkingen of het aanpassen of maken van nieuwe testamenten willen wij u helpen te voorkomen, sterker nog: het is zelfs niet in alle gevallen gewenst om direct vermogen over te hevelen.

U krijgt van ons een deskundig advies, desgewenst bij u thuis.

Mijn geld, mijn leven

Wanneer u ouder wordt en minder mobiel, wordt u afhankelijk van uw omgeving. Sommige zaken gaan immers niet meer zo makkelijk als vroeger. Het is fijn wanneer u in uw omgeving mensen hebt die u willen helpen. Niet alle hulp die u krijgt is echter zo onschuldig als u in eerste instantie vermoedt.

Als Broekema Notaris zijn wij maatschappelijk actief op het terrein van het voorkomen (en tegen gaan) van financiële uitbuiting van ouderen.

Graag willen we u in dit kader helpen om te voorkomen dat de goed bedoelde hulp uiteindelijk leidt tot financiële uitbuiting. Ook hier geldt voorkomen is beter dan genezen.

Zie hiervoor ook:
www.hetkopland.nl/veilig-thuis/financiele-uitbuiting

Contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema. Desgewenst komt hij graag –zonder extra kosten in rekening te brengen– bij u thuis langs.